Making dumplings at Dumpling Galaxy in Flushing, Queens, New York

Making dumplings - rolling pin on dumpling sheets.